วันสิ่งแวดล้อมโลก

environment-day

5 มิถุนายน 2565

เป็นวันที่ได้รับการประกาศจากองค์การสหประชาชาติ ตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี สืบเนื่องมาจากโลกของเราเกิดวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและรู้ทันเหตุการณ์

Today is World Environment Day. It is a United Nations-designated day that occurs every year on June 5th in response to our planet’s terrible environmental catastrophe. For the purpose of collaboration and event awareness