กฎระเบียบของสถาบัน

 1. สถาบันจะทำการสอนหลักสูตรที่ท่านได้ชำระเงิน โดยจะดำเนินการสอนตามวัน  เวลา และจำนวนชั่วโมงตามระบุไว้
 2. หากท่านประสงค์ขอหยุดเรียน
 3. ท่านจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ทั้งนี้ทางสถาบันจะรับแจ้งการหยุดเรียนออนไลน์ @londoncentre เท่านั้น

หากท่านไม่ได้ส่งข้อความมาแจ้งล่วงหน้าตามกำหนดการดังกล่าว ทางสถาบันจะไม่ทำการชดเชยเวลาเรียนให้

 • ท่านที่ไม่ได้แจ้งการลาหยุดล่วงหน้า หรือขาดเรียนโดยไม่ได้บอกกล่าว ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้มีการชดเชยทุกกรณี
 • หากสถาบันมีการยกเลิกคลาสเรียน ทางสถาบันจะรับผิดชอบโดยการชดเชยเพิ่มวลาเรียนตามชั่วโมงที่ท่านได้ลงทะเบียนเรียนไว้
 • หากท่านประสงค์ขอเงินคืน การลงทะเบียนเรียน หลังจากมีการชำระเงินแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเงินจำนวนเต็มหรือบางส่วนก็ตาม แต่นักเรียนไม่สามารถมาเริ่มเรียนได้ ท่านจะต้องมาทำการยกเลิกการเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน 7 วันหลังจากวันที่ลงทะเบียนเรียน ทางสถาบันจะคืนเงินให้ 70% ของค่าเรียนจริงที่ท่านชำระไปเท่านั้น (จะไม่รับคืนหนังสือเรียน)
 • หากท่านประสงค์จะขอพักการเรียน กรุณาแจ้งความจำนงขอพักการเรียนด้วยตนเอง พร้อมแนบใบเสร็จตัวจริงและแสดงเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาขอพักการเรียนดังกล่าว (เช่น หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน ใบรับรองแพทย์ เป็นต้น) โดยมีค่าธรรมเนียมในการรักษาสิทธิ์เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) พร้อมระบุวันที่ จะมาเริ่มเรียนอีกครั้งให้กับทางสถาบันทราบและเมื่อถึงกำหนดแล้วจะต้องมาเรียนตามปกติ หากท่านไม่มาเรียนตามวันที่แจ้งเอาไว้ ทางสถาบันจะถือว่าขาดเรียน และจะไม่ได้รับการชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น ท่านสามารถขอพักการเรียนได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 คอร์สที่ท่านลงทะเบียนเรียนเอาไว้ ซึ่งคอร์สจะหมดอายุภายใน 3 เดือน นับจากวันที่มีการทำการขอพักการเรียน
 • สำหรับท่านที่ลงทะเบียนเรียน และจ่ายมัดจำเอาไว้หากไม่ได้มาเรียนภายใน 3 เดือน (โดยนับตั้งแต่วันที่ลงทะเบียน) ทางโรงเรียนจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะไม่มีการคืนเงินให้ทุกกรณ๊
 • ท่านที่ลงทะเบียนเรียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว และได้มีการเรียนการสอนไปแล้ว ไม่สามารถโอนสิทธิ์การเรียนให้คนอื่นได้ ยกเว้นว่ายังไม่ได้เริ่มเรียนสามารถ โอนสิทธิ์การเรียนให้ผู้อื่นได้
 • หากท่านประสงค์ย้ายหลักสูตรการเรียนหรือวันเวลาเรียน
 • กรุณาแจ้งความจำนงขอย้ายด้วยตัวเอง พร้อมแนบใบเสร็จตัวจริงเพื่อประกอบการพิจาณาย้าย
 • หากท่านประสงค์ย้ายไปคอร์สที่มีค่าเรียนสูงกว่าท่านจะต้องชำระค่าเรียนส่วนตัวตามสัดส่วน หากท่านประสงค์จะย้ายไปหลักสูตรการเรียนที่มีค่าเรียนต่างกว่าเงินส่วนต่างจะต้องเก็บไว้ใช้ในการต่อคอร์สถัดไปหรือหลักสูตรการเรียนอื่นตามสัดส่วน
 • หากทางสถาบันถูกบังคับให้ยกเลิกชั้นเรียนทั้งหมดหรือบางส่วน ด้วยเหตุผลที่อยู่นอกเหนือการควบคุม (เหตุสุดวิสัย) หรือจากการประกาศของรัฐบาล (เช่น ไฟฟ้าดับ น้าท่วม เหตุการณ์บ้านเมือง โรคระบาด เป็นต้น) ทางสถาบันจะหามาตรการอื่นๆ เท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาของหลักสูตรทั้งหมด โดบการจัดสอนชดเชยผ่านช่องทางอื่น เช่น ช่องทางออนไลน์ เป็นต้น หากเราไม่สามารถดำเนินการชดเชยเวลาเรียนการสอนได้ตามวัตถุประสงค์เบื้องต้น สถาบันขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาการคืนเงิน
 • สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลื่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในการให้บริการโดยไม่ต้องทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านสอบถามข้อมูลและรายละเอียดการเปลื่ยนแปลงต่างๆ ได้ที่เจ้าหน้าที่