English Business หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ

class-room-English-Business-11

หลักสูตรนี้ เน้นในเรื่องของการเรียนการสอนเพื่อธุรกิจ ผู้เรียนต้องสามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปใช้ในการทำงานได้จริง

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในหลักสูตรนี้ตัวอย่างเช่น:การพูดคุยทั่วไปในโลกธุรกิจ การต่อรอง และการโน้มน้าวใจการเข้าร่วมประชุมทักษะในการนำเสนอทักษะในการสมัครงานการเขียนรายงานทาง อีเมล์ และเอกสารทางธุรกิจ

class-room-English-Business-14

ระดับที่ 1 (Starter)

bussiness result1
 
ระดับที่ 1  เรียนเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว เช่น
  • Company
  • Work Place
  • Department
  • Product
  • Entertaining
  • Technology
  • Travel 

ระดับที่ 2 (Elementary)

Business-bussiness result 2
 
ระดับที่ 2   เรียนเกี่ยวกับเรื่องงาน บริการที่ลงลึกลงไปเช่น
  • Job 
  • Product and Service 
  • Location 
  • Technology 
  • Communication 
  • Contact 
  • Department 
  • Employment 
  • Competition 
  • Teamwork 
  • Travel 
  • Schedule

ระดับที่ 3 (Pre-Intermediate)

bussiness result 3
 
ระดับที่ 3   เรียนเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องใช้คำศัพท์ที่ยากมากขึ้น และซับซ้อนมากขึ้น
  • Company 
  • Contact
  • Visitor 
  • New Product 
  • Employment 
  • Customer Service 
  • Travel 
  • Order 
  • Sales 
  • New Idea 
  • Entertainment 
  • Performance 
  • Future Trend 
  • Time 
  • Training 
  • Your Career

ระดับที่ 4 (Intermediate)

bussiness result4
 
ระดับที่ 4   เรียนเกี่ยวกับเรื่อง:
  • Working Life 
  • Project  
  • Leisure Time 
  • Service and System  
  • Customer 
  • Guest and Visitor
  • Security 
  • Working Together 
  • Logistic 
  • Facility 
  • Decision 
  • Innovation 
  • Breakdown  
  • Process 
  • Performance

ระดับที่ 5 (Advanced)

ระดับที่ 5 (Advanced)

bussiness result5
 
ระดับที่ 5 เรียนเกี่ยวกับเรื่องการเจรจา ต่อรอง ทางธุรกิจ การแก้ปัญหาที่สลับซับซ้อนมากขึ้น การติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศที่มีเนื้อหาที่ซับซ้อนมากขึ้น  ผู้เรียนระดับนี้จะต้องเชี่ยวชาญ และสามารถสื่อสารได้อย่างมืออาชีพ 
 
หัวข้อเรีื่องที่จะเรียนมีดังนี้:
  • First Impression
  • Motivation
  • On Schedule
  • New Idea
  • Ethical Business
  • Marketing Decision
  • Outsourcing
  • Employee
  • New Business
  • Communication
  • Change
  • Data
  • Culture
  • Performance
  • Career Break

คู่มือประกอบการเรียน การสอน

bussiness-result-book

หนังสือคู่มือประกอบการเรียนการสอน ใช้สำหรับประกอบการเรียน การสอนในคลาสเรียน เพื่อเป็นแนวทาง การใช้ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ ทั้งการพูด การเขียน การโต้ตอบจดหมาย รวมถึงการ present งานต่าง ๆ

แบบทดสอบ

แบบทดสอบ
bussiness result แบบทดสอบ
การเรียน ตั้งแต่ระดับ 1- 5  แต่ละระดับเมื่อเรียนจบจะมีการทดสอบ  เพื่อทบทวนความเข้าใจของนักเรียน และเพื่อประเมินผลการเรียน 
 
การสอบจะแบ่งออกเป็นดังนี้:
 1. ทดสอบทุก ๆ ยูนิต  เพือดูว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากน้อยแค่ไหน เพื่อนำผลที่ได้ไปประเมิน และวางแผนการเรียนการสอนต่อไป
 2. ทดสอบ ทุก ๆ 3 ยูนิต เป็นการทดสอบทั้งหมดตั้งแต่ยูนิตแรกถึงยูนิตที่ 3 เพื่อทบทวนทักษะต่าง ๆ ที่เรียนมาทั้งหมด เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีก่อนที่จะขึ้นบทเรียนต่อไป และจะทำการทดสอบแบบนี้ตลอดไปจนจบระดับ และมีการทดสอบบทเรียนสุดท้าย เพื่อเลื่อนระดับชั้น ซึ่งจะสอบทุก ๆ ทักษะเพื่อประเมินผู้เรียนก่อนที่จะเลื่อนไปเรียนในระดับที่สูงขี้น

ขั้นตอนในการเรียน

class-room-English-Business-7

1.ทดสอบวัดระดับ
นักเรียนที่เข้ามาสมัครเรียนจะต้องผ่านการทดสอบทุกคน เพื่อวัดระดับตามความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อจะได้เข้าคลาสเรียนให้ตรงกับระดับที่เป็นอยู่จริง การเรียนหลักสูตรธุรกิจ มีทั้งเรียนเป็นกลุ่ม และเรียนตัวต่อตัวกับครูผู้สอน ขึ้นอยู่กับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของผู้เรียน

2. การเรียนการสอนกับครูผู้สอน
การเรียน การสอน ในห้องเรียน จะมีทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน แกรมม่า โดยการใช้คู่มือประกอบการเรียนการสอนเป็นแนวทาง แต่เนื้อหาการเรียนไม่เฉพาะเจาะจงแต่ในหนังสือเพียงเท่านั้น   ครูผุ้สอนจะต้องจัดเตรียม และจะต้องทำความเข้าใจกับผู้เรียนในเนื้อหาที่จะสอน และครูผู้สอนจะต้องวางแผนการเรียนการสอนให้ตรงกับเป้าหมายของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้นำไปใช้ได้จริง.
 
การเรียนการสอน จะมีการทดสอบทุก ๆ ยูนิต (Unit Test) จะมีการทดสอบเพื่อประเมินความเข้าใจ ผลที่ได้จากการทดสอบจะนำไปประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนในครั้ง ต่อ ๆ ไป การทดสอบทุก ๆ 3 ยูนิต เพื่อทบทวนที่เรียนมาทั้งหมด
 
การทดสอบการสนทนาตัวต่อตัวกับครูผู้สอน เรื่องการฟัง การพูด การอ่าน และคำศัพท์ ผลจากการทดสอบทั้งหมดจะนำมาประเมินนักเรียน เป็นรายบุคคล และวางแผนในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
 
 
class-room-English-Business-2
class-room-English-Business-6
3. การทดสอบเพื่อเลื่อนชั้นเรียน
การเลื่อนระดับชั้น  เป็นการทดสอบความเข้าใจของนักเรียนที่เรียนมาทั้งหมดในระดับนั้น ๆ จะทดสอบทุก ๆ  ทักษะตั้งแต่การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และแกรมม่า   เพื่อเตรียมความพร้อมในการขึ้นไปเรียนในระดับที่สูงขึ้น   
 
4. การประเมินผลจากการทดสอบ
การทดสอบ จะมี 2 ส่วน คือทดสอบกับครูประจำชั้น เป็นการทดสอบลงในกระดาษคำตอบ การทดสอบจะมีคะแนนทั้งหมด 100 คะแนน ผู้ที่ได้เลื่อนชั้นจะต้องทำคะแนนได้ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน (ในกรณีที่เรียนเป็นกลุ่ม  ส่วนการเรียนตัวต่อตัวกับครูผุ้สอนนั้นไม่จำเป็นต้องวัดระดับของผุ้เรียนเนื่องจากครูผู้สอนเจาะจงในเนื้อหาของผุ้เรียนตามที่ผุ้เรียนต้องการอยู่แล้ว
 
 
5. การรายงานผลการทดสอบต่อนักเรียน
การรายงานผลจะมีทั้งการรายงานจากการทดสอบในห้องเรียนทุก ๆ ยูนิต และทุก ๆ 3 ยูนิต และการทดสอบนอกห้องเรียนตัวต่อตัวทั้ง การฟัง การพูด การโต้ตอบ และคำศัพท์ นำผลที่ได้ทั้งหมดมารายงานผลให้นักเรียนได้รับทราบ นักเรียนสามารถที่จะเสนอความคิดเห็นให้ทางโรงเรียนปรับปรุงหรือพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ทางโรงเรียนมีความยินดีที่จะพัฒนาเพื่อนักเรียนของเรา และบุตรหลานของท่านต่อไป
 
 
class-room-English-Business-10