ภาษาอังกฤษทั่วไปสำหรับระดับประถม

รับน้อง ๆ ตั้งแต่อายุ 7 – 12 ปี มีทั้งหมด 6 ระดับ

การเรียนการสอนแบ่งออกเป็นการฟัง (Listening)

  1. การพูด (Speaking)
  2. การอ่าน (Reading)
  3. การเขียน (Writing)
  4. ไวยกรณ์ (Grammar)
  5. กิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก

กิจกรรมภายใน

  1. เสริมทักษะการสื่อสารให้ผู้เรียนก่อนเวลาเบรก และก่อนเลิกเรียน
  2. จัดให้มีการแข้งขันในทักษะต่าง ๆ แต่ละระดับ ทุก ๆ เดือน
  3. คัดกรองผู้เรียนที่ยังมีผลการเรียนอ่อน และจัดให้มีการสอนเพิ่มนอกเวลาเรียน
  4. จัดให้มีการพบปะระหว่างผู้แกครองและครูผู้สอน รวมถึงดารรายงาผลการเรียนของนักเรียนต่อผู้ปกครอง

กิจกรรมภายนอก

พานักเรียนออกนอกสถานที่ ที่มีชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยว เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการสื่อสารในสถานกรณ์จริง

 

รับน้อง ๆ ตั้งแต่อายุ 7 – 12 ปี มรทั้งหมด 6 ระดับ

การเรียนการสอนแบ่งออกเป็น

  1. การฟัง (Listening)
  2. การพูด (Speaking)
  3. การอ่าน (Reading)
  4. การเขียน (Writing)
  5. ไวยกรณ์ (Grammar)
  6. กิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก

กิจกรรมภายใน

  1. เสริมทักษะการสื่อสารให้ผู้เรียนก่อนเวลาเบรก และก่อนเลิกเรียน
  2. จัดให้มีการแข้งขันในทักษะต่าง ๆ แต่ละระดับ ทุก ๆ เดือน
  3. คัดกรองผู้เรียนที่ยังมีผลการเรียนอ่อน และจัดให้มีการสอนเพิ่มนอกเวลาเรียน
  4. จัดให้มีการพบปะระหว่างผู้แกครองและครูผู้สอน รวมถึงดารรายงาผลการเรียนของนักเรียนต่อผู้ปกครอง

กิจกรรมภายนอก

พานักเรียนออกนอกสถานที่ ที่มีชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยว เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการสื่อสารในสถานกรณ์จริง

ขั้นตอนการในเรียน

1.ทดสอบวัดระดับ

นักเรียนที่เข้ามาสมัครเรียนจะต้องผ่านการทดสอบทุกคน เพื่อวัดระดับตามความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้ตรงกับระดับที่เป็นอยู่จริง เมื่อเข้าคลาสเรียนแล้วจะมีครูผุ้สอนร่วมกับครูคนไทยติดตามผลการเรียนเพื่อประเมินผลตามความเป็นจริง หากนักเรียนสามารถเรียนในคลาสเดิมได้ทันกับเพื่อน ๆ ก็ให้อยู่ในคลาสเดิมต่อไป หากมีผลการเรียนที่อ่อนกว่าเพื่อน ๆ หรือผลการเรียนที่โดดเด่นกว่าเพื่อน ๆ ทางครูผู้สอน และครูคนไทยจะทำการย้ายนักเรียนไปยังคลาสที่เหมาะกับผุ้เรียน

2. การเรียนการสอนในห้องเรียนกับครูผู้สอน

การเรียน การสอนในห้องเรียน จะมีทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน แกรมม่า และกิจกรรมเสริม เช่นการแข่งขันการอ่าน การฟัง การพูด การเขียน และการพานักเรียนไปฝึกสนทนากับชาวต่างชาติข้างนอก

การเรียนการสอนสำหรับคอร์ส Family and Friends ใช้เวลาเรียน 3 ชม/สัปดาห์ และการทดสอบจะเป็นดังนี้

 • ทดสอบทุก ๆ ยูนิต (Unit Test) จะมีการทดสอบเพื่อประเมินความเข้าใจ ผลที่ได้จากการทดสอบจะนำไปประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนในครั้ง ต่อ ๆ ไป การทดสอบทุก ๆ 3 ยูนิต เพื่อทบทวนที่เรียนมาทั้งหมด
 • ทดสอบการสนทนาตัวต่อตัวกับครูริชาร์ด เรื่องการฟัง การพูด การอ่าน และคำศัพท์ ผลจากการทดสอบทั้งหมดจะนำมาประเมินนักเรียน เป็นรายบุคคล (หากนักเรียนคนไหนที่มีผลการเรียนที่โดดเด่นกว่าเพื่อนๆในห้องเรียน ทางครูผุ้ประเมินจะให้นักเรียนเลื่อนชั้นไปอยุ่ในระดับที่สูงขึ้น โดยที่ไม่จำเป็นต้องเรียนให้จบในระดับนั้น ๆ)
family-and-friend-class-london-certre23
family-and-friend-class-london-certre30

3. การทดสอบเพื่อเลื่อนชั้นเรียน

การเลื่อนระดับชั้น เป็นการทดสอบความเข้าใจของนักเรียนที่เรียนมาทั้งหมดในระดับนั้น ๆ จะทดสอบทุก ๆ ทักษะตั้งแต่การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และแกรมม่า เพื่อเตรียมความพร้อมในการขึ้นไปเรียนในระดับที่สูงขึ้น

4. การประเมินผลจากการทดสอบ

การทดสอบจะมี 2 ส่วน คือทดสอบกับครูประจำชั้น เป็นการทดสอบลงในกระดาษคำตอบ การทดสอบจะมีคะแนนทั้งหมด 100 คะแนน ผู้ที่ได้เลื่อนชั้นจะต้องทำคะแนนได้ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน

ผู้ที่ได้คะแนนต่ำกว่า 60 คะแนน ถือว่าไม่ผ่าน ผู้ที่ไม่ผ่านจะต้องไปเรียนกับห้องอื่นๆ ในระดับเดิมที่เรียนอยู่ แต่เป็นห้องที่เรียนในบทเรียนท้ายๆ เล่ม ที่ใกล้จะจบ เพื่อให้นักเรียนที่สอบไม่ผ่านได้มีโอกาสทบทวนการเรียนอีกครั้งก่อนที่จะมีการสอบเลื่อนระดับ

(นักเรียนที่สอบไม่ผ่านจะต้องได้รับการทบทวนนอกเวลาเรียนโดยครูผู้สอนที่เป็นเจ้าของภาษา หรืออาจะป็นครูคนไทยที่จบเอกอังกฤษ โดยทางโรงเรียนไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนของเราได้มีความรู้ความเข้าใจในทุก ๆ ทักษะก่อนที่จะเลื่อนชั้นไปอยุ่ในระดับที่สูงขึ้น)

family-and-friend-class-london-certre25

5. การรายงานผลการทดสอบนักเรียนต่อผู้ปกครอง

การรายงานผลจะมีทั้งการรายงานจากการทดสอบในห้องเรียนทุก ๆ ยูนิต และทุก ๆ 3 ยูนิต และการทดสอบนอกห้องเรียนตัวต่อตัวทั้ง การฟัง การพูด การโต้ตอบ และคำศัพท์ นำผลที่ได้ทั้งหมดมารายงานผลให้ผู้ปกครองได้ทราบ พร้อมวีดีโอจากการบันทึกบทสนทนาตัวต่อตัว หากผุ้ปกครองมีข้อเสนอ หรือความคิดเห็นสามารถที่จะเสนอให้ทางโรงเรียนได้นำไปปรับปรุงหรือพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทางโรงเรียนมีความยินดีที่จะพัฒนาเพื่อนักเรียนของเรา และบุตรหลานของท่านต่อไป.

ส่วนการรายงานผลสำหรับการเลื่อนระดับชั้นจะนำผลการเรียนและผลการทดสอบทั้งหมดมาทำการรายงานให้ผปค รับทราบ พร้อมวิธีที่จะสอนเสริมให้กับนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน เพื่อให้ผู้ปกครองทราบแนวทางในการที่จะทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนาและมีความรู้ความเข้าใจให้ทันกับนักเรียนคนอื่น ๆ

หนังสือประกอบการอ่าน

Family and Friends book

การเรียน การสอน ในระดับ Family and Friends มีหนังสือประกอบการอ่านสำหรับวัยนี้ 15 เล่ม แยกเป็นระดับละ 3 เล่ม มีทั้งหมด 6 ระดับ เป็นหนังสือที่อ่านแล้วเข้าใจได้ง่ายเพราะมีภาพประกอบ และบรรยายเกี่ยวกับเนื้อเรื่องได้ชัดเจน

คู่มือประกอบการเรียนและทำแบบฝึกหัด

คู่มือประกอบการเรียนและทำแบบฝึกหัด

หนังสือคู่มือประกอบการเรียนและการทำแบบฝึกหัด ใช้สำหรับประกอบการเรียน การสอนในคลาสเรียน เพื่อให้น้อง ๆ ฝึกทำแบบฝึกหัดทบทวนบทเรียนเพื่อจะได้เข้าใจมากขึ้น

บัตรภาพประกอบ (Flash Cards)

Flash Card

บัตรภาพ หรือ Flash Card ซึ่งเป็นคู่มือของครูที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน เพื่อให้น้อง ๆ ได้เห็นภาพและเข้าใจความหมายของคำมากขึ้น.

CD ประกอบการฟัง

Family and friends CD

CD ประกอบการฟัง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน ที่ติดมากับหนังสือคู่มือการเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองนำไปทบทวนให้น้องฟังต่อที่บ้าน ซึ่งจะช่วยให้น้องได้พัฒนาเร็วขึ้น

Grammar Book

grammar

แกรมม่าเป็นหนังสือที่ใช้ประกอบในการเรียนการสอน ควบคู่กับหนังสือเรียน และหนังสือสำหรับการอ่าน ในแต่ละระดับจะมีคู่มือการเรียนการสอน 4 เล่ม นักเรียนจะต้องได้เรียนรู้หลักไวยากรณ์ เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษในทุก ๆ ทักษะ

หนังสือคู่มือประกอบการสอนของครู

family and friend teacher-book

หนังสือคู่มือประกอบการสอนของครู ทุกๆคลาสจะต้องมีคู่มือการเรียนการสอนสำหรับครูประจำชั้นแต่ละระดับจะต้องมีไว้เพื่อเอาไว้เตรียมแผนการเรียนการสอนให้กับเด็กๆ และเป็นแนวทางในการสอนควบคู่กันไปกับตำราเรียนของเด็กๆ

Reading and Writing Book

Reading-and-Writing-Book-oxford
หนังสือประกอบการอ่านและการเขียน เป็นหนังสือเสริม ที่ใช้ประกอบในการเรียนการสอนเพื่อเสริมทักษะการอ่านและการเขียนให้กับนักเรียนทั้งในเวลาเรียน และนอกเวลาเรียน 
 
ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนของเราอ่านได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้องพร้อมทั้งการเขียนที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์  ทุกๆ คนที่มาเรียนที่ลอนดอน เซ็นเตอร์ จะต้องอ่านได้ และเขียนได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์  พร้อมทั้งสื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติ

Unit Tests

Unit-Tests-oxford
การเรียนตั้งแต่ระดับ 1- 6  แต่ละระดับเมื่อเรียนจบจะมีการทดสอบ  เพื่อทบทวนความเข้าใจของนักเรียน และเพื่อประเมินผลการเรียน 
 
การสอบจะแบ่งออกเป็นดังนี้:
 
1. ทดสอบทุกๆ ยูนิต เพือดูว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากน้อยแค่ไหน เพื่อนำผลที่ได้ไปประเมิน และวางแผนการเรียนการสอนต่อไป
 
2. ทดสอบ ทุกๆ 3 ยูนิต เป็นการทดสอบทั้งหมดตั้งแต่ยูนิตแรกถึงยูนิตที่ 3 เพื่อทบทวนทักษะต่าง ๆ ที่เรียนมาทั้งหมด เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีก่อนที่จะขึ้นบทเรียนต่อไป และจะทำการทดสอบแบบนี้ตลอดไปจนจบระดับ และมีการทดสอบบทเรียนสุดท้าย เพื่อเลื่อนระดับชั้น ซึ่งจะสอบทุกๆ ทักษะเพื่อประเมินผู้เรียนก่อนที่จะเลื่อนไปเรียนในระดับที่สูงขี้น

ใบประกาศนียบัตร

ใบประกาศนียบัตร
ทางลอนดอน เซ็นเตอร์จัดให้มีการแข่งขันการพูด และการอ่านในแต่ละระดับ ผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลประกาศนียบัตรที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ
 
ใบประกาศนียบัตรเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นที่แสดงให้เห็นว่าน้อง ๆ ของเราได้ผ่านการฝึกฝนการพูด และการอ่าน ทำให้สามารถพูดได้ อ่านได้อย่างคล่องแคล่วกันทุกคน   แต่สิ่งที่สำคัญมากที่สุดที่ทางลอนดอน เซ็นเตอร์ได้ให้ ไม่เฉพาะแต่การสอนในหนังสือเท่านั้น แต่เรายังส่งเสริม การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมตางๆ เพื่อให้ผุ้เรียน เข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริงในทุกๆทักษะ ที่สามารถนำไปต่อยอดในอนาคต และใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

video ประกอบการเรียนการสอน

วีดีโอตัวอย่างนักเรียนคนเก่งของเราในคลาสค่ะ

Family and Friends Starter

Family and Friends strater

Family and Friends Starter
คลาสนี้เป็นคลาสเตรียมความพร้อมก่อนที่จะขึ้น ประถมปีที่ 1 เตรียมความพร้อมที่จะต้องไปเรียนในคลาส Family and Friends 1 เป็นการเตรียมสำหรับการฟัง ที่เป็นประโยคยาวขึ้น สื่อสารที่เป็นประโยค เริ่มที่จะอ่านเป็นประโยคได้ และเขียนเป็นประโยคได้

Family and Friends 1

Family and Friends 1
เหมาะสำหรับน้อง ๆ วัยประถมปีที่ 1
ช่วงอายุ 6-7 ปี
 
น้อง ๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Phonics การออกเสียงที่ถูกต้อง เรื่องราวใกล้ๆตัว การทักทาย แนะนำตัวเอง เพื่อนใหม่ ที่โรงเรียน เวลาอาหาร เล่นกับเพื่อน ๆ ตื่นนอน-เข้านอน น้อง ๆ จะได้พัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน รวมทั้งคำศัพท์ ไวยากรณ์ และ การสนทนา ที่เหมาะสมกับวัย 
 
สิ่งที่ผู้เรียนได้รับ:
 
Reading
 • สามารถอ่านกลอนได้ และ เข้าใจความหมาย สามารอ่านเรื่องสั้น ๆ ได้ 
 • อ่านและเข้าใจขั้นตอนการประดิษฐ์ของเล่น และ ประดิษฐ์ของเล่นได้
 • อ่านโฆษณง่าย ๆ ได้ 
Listening
 • สามารถฟังเสียงพยัญชนะ และ สระได้ 
 • สามารถฟังกลอน เรื่องสั้น ๆ ได้เช้าใจเรื่องราว 
 • สามารถฟังประโยคสนทนาโต้ตอบสั่น ๆ ได้ และเข้าใจความหมาย 
Speaking
 • สามารถออกเสียงพยัญชนะ สระ ได้ อย่างถูกต้องชัดเจน
 • สามารถพูดประโยคคำถามต่าง ๆ และ ตอบโต้อย่างถูกต้อง ชัดเจน
 • สามารถพูดบรรยายเกี่ยวกับเพื่อน ๆ อย่างสั้น ๆ ได้ 
Writing
 • เขียนคำศัพท์ได้
 • เขียนประโยคบอกเล่า และ ปฏิเสธง่าย ๆ ได้ถูกต้อง
 • เขียนประโยค ถาม-ตอบ ได้อย่างถูกต้อง
 • เขียนบรรยายลักษณะสั้น ๆ ได้

Family and Friends 2

Family and Friends 2
เหมาะสำหรับ น้อง ๆ ประถมศึกษาปีที่ 2
อายุระหว่าง 7-8 ปี
 
น้องๆ จะได้เรียนเกี่ยวกับสิ่งใหม่ๆใกล้ๆตัว อารมณ์ และความรู้สึกต่างๆสิ่งที่น้องสามารถทำได้ การเล่น การซื้อของ การเรียนในชั้นเรียน การถาม และ บอกเวลา สภาพอากาศ และ ความรู้เรื่องสัตว์ น้องๆ จะได้พัฒนา ทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน รวมทั้งคำศัพท์ไวยากรณ์ และการสนทนาที่เหมาะสมกับวัย 
 
สิ่งที่ผู้เรียนได้รับ:
 
Reading
 • อ่านคำศัพท์ได้ถูกต้อง ชัดเจน และ เข้าใจความหมาย
 • อ่านหัวข้อเรื่องได้ถูกต้อง ชัดเจน และ เข้าใจความหมาย
 • อานเรื่องสั้น ๆ ได้ถูกต้อง ชัดเจน และ เข้าใจความหมาย
 • อ่านข้อความสั้น ๆ ได้ และ เข้าใจความหมาย 
Listening 
 • สามารถแยกแยะคำพูด และ ความหมายของผู้พูดได้
 • ฟังเสียงและอารมณ์ และ ความรู้สึกได้
 • ระบุความหมายของของเล่นแต่ละชนิดได้
 • บอกได้ถึงรายการอาหาร
 • เข้าใจความหมายถึงห้องที่โรงเรียน
 • เข้าใจและสื่อกิจกรรมหลังเลิกเรียนได้
Speaking
 • สามารถตั้งคำถามในรูปแบบของอารมณ์ ความรู้สึกเป็น และ บอกเป็นประโยคบอกเล่าได้
 • สามารถพูดเป็นประโยคได้มากขึ้น
 • ตั้งคำถามในแต่ละสถานการณ์เป็น เช่น อดีต ปัจจุบัน และ อนาคตสามารถพูดเชื่อมประโยคเข้าด้วยกันได้
Writing
 • สามารถเขียนเป็นประโยค และ สามารถเขียนเรื่องที่ใกล้ตัวได้ และ บรรยายความรู้สึกได้
 • สามารถแยกแยะรูปแบบคำนำหน้าได้ เช่น a, an, the
 • เขียนเป็นประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ และ ประโยคคำถามได้
 • เขียนเป็นประโยคในรูปแบบเหตุการณ์ ปัจจุบัน (Present Tense) 

Family and Friends 3

Family and Friends 3
เหมาะสำหรับน้อง ๆ วัยประถมศึกษาปีที่ 3
อายุระหว่าง 8-9 ปี
 
น้องๆ จะได้เริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เริ่มไกลตัวออกไป เช่น กิจกรรมในโรงเรียน สัญชาติ ประเทศต่าง ๆ วันหยุด การไปเที่ยว สถาที่ต่าง ๆ ทะเล พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ และธรรมชาติของสัตว์ต่าง ๆ น้อง ๆ จะได้พัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน รวมทั้งคำศัพท์ ไวยากรณ์ และ การสนทนา ที่เหมาะสมกับวัย 
 
สิ่งที่ผู้เรียนได้รับ:
 
Reading
 • อ่านคำศัพท์ กลอน เรื่องสั้น ๆ ได้ถูกต้อง ชัดเจน และเข้าใจความหมาย
 • อ่านเนื้อเพลงได้ถูกต้อง ชัดเจน และเข้าใจความหมาย
 • อ่านข้อความสั้น ๆ ได้ และ เข้าใจความหมาย
 • อ่านประโยคคำถาม และ ตอบ ได้ถูกต้อง และ เข้าใจความหมาย
Listening
 • สามารถฟังเสียงพยัญชนะ และ สระได้ถูกต้อง
 • สามารถฟับงกลอน เพลง บทความสั้น ๆ และ เรื่องสั้น ๆ ได้เข้าใจเรื่องราว
 • สามารถฟังประโยคสนทนาโต้ตอบสั้น ๆ ได้และ เข้าใจความหมาย 
Speaking
 • สามารถออกเสียงพยัญชนะ สระได้อย่างชัดเจน
 • สามารถพูดประโยคคำถามต่าง ๆ และ ตอบได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน
 • สามารถพูดบรรยายเกี่ยวกับเพื่อนอย่างสั้น ๆ ได้
 • สามารถสนทนา ซักถาม ในสิ่งที่สนใจ และ สงสัยได้
Writing
 • สามารถเขียนคำศัพท์ได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถเขียนประโยค บอกเล่า คำถาม และ ปฏิเสธได้ถูกต้อง
 • สามารถเขียนบรรยายเรื่องราวสั้น ๆ ได้
 

Family and Friends 4

Family and Friends 4
เหมาะสำหรับน้อง ๆ วัยประถมศึกษาปีที่ 4
อายุระหว่าง 9-10 ปี
 
น้องๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ และกิจกรรมรอบๆตัว เช่น เรื่องอาหาร การไปสถานที่ต่างๆ การแสดงความเป็นเจ้าของ สิ่งที่น้องๆ สามารถทำได้ การแสดงความช่วยเหลือ การทำการบ้าน และ เวลาเข้านอน น้องๆ จะ-ได้พัฒนา ทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน รวมทั้งคำศัพท์ ไวยากรณ์ และ การสนทนาที่เหมาะสมกับวัย
 
สิ่งที่ผู้เรียนได้รับ:
 
Reading
 • อ่านพาดหัวข่าว และ หัวข้อของนิตยสารได้
 • อ่านกลอน หนังสือการ์ตูน อ่านนิทานได้
 • อ่านเรื่องสั้น เช่น การให้สัมภาษณ์ตามนิตยสารต่าง ๆ ได้
 • อ่านจดหมายที่เขียนถึงกันระหว่างเพื่อนได้
 • อ่านคู่มือของรายการทีวีได้
Listening
 • สามารถฟังจับใจความเกี่ยวกับเมนู หรือ อาหารประจำวันได้
 • ฟังเพลง และ บอกความแตกต่างทางด้านดนตรีได้
 • ฟังรายการโปรดของกิจกรรมของโรงเรียนได้
 • สามารถฟังรายการกีฬาที่ตนเองชื่นชอบได้
 • สามารถฟังเกี่ยวกับเรื่องการถามทาง
 • สามารถลำดับเหตุการณ์เรื่องที่ตนเองอ่านได้
Speaking
 • สามารถออกเสียงพยัญชนะ สระได้อย่างถูกต้องชัดเจน
 • สามารถพูดประโยคคำถามต่าง ๆ และ ตอบได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน
 • สามารถพูด บรรยาย เกี่ยวกับ เพื่อนอย่างสั้น ๆ ได้
 • สามารถสนทนา ซักถาม ในนสิ่งที่สนใจ และ สงสัยได้
Writing
 • สามารถเขียนคำศัพท์ได้ถูกต้อง
 • สามารถเขียนประโยค บอกเล่า คำถาม และ ปฏิเสธได้ถูกต้อง
 • สามารถเขียนบรรยายเรื่องราวสั้น ๆ ได้
 

Family and Friends 5

Family and Friends strater

เหมาะสำหรับน้อง ๆ วัยประถมศึกษาปีที่ 5
อายุระหว่าง 10-11 ปี

น้องๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การทำสิ่งที่แตกต่างออกไป การไปงานเลี้ยงระบบสุริยะจักรวาล สัตว์โลก การรีไซเคิล โบราณสถาน และประวัติศาสตร์ กีฬา และ สุขภาพ น้อง ๆ จะได้พัฒนา ทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน รวมทั้งคำศัพท์ ไวยากรณ์ และ การสนทนา ที่เหมาะสมกับวัย

สิ่งที่ผู้เรียนได้รับ:

Reading

 • ผู้เรียนสามารถอ่านบทความ และ บทกลอนได้ เช่น My tree house, A story lost at the Carnival
 • สามารถอ่านเรื่องต่าง ๆ ในหน้านิตยสารได้
 • อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับ การผจญภัยของสัตว์ป่าได้
 • อ่านตารางกิจวัตรประจำวันได้
 • อ่านข่าวสารจากโปสเตอร์ต่าง ๆ เกี่ยวกับสุขภาพในการรับประทาน
 • อ่านเรื่องราวของหนังได้

Listening

 • เข้าใจคำสั่งจากการฟังในเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้
 • สามารถจับใจความในเนื้อหาที่ฟังได้
 • สามารถฟังเสียงจากโทรศัพท์ได้
 • สามารถฟังและสรุปใจความได้
 • สามารถฟังการสัมภาษณ์ได้
 • สามารถฟังคำสั่งเป็นเรื่อง ๆ ได้

Speaking

 • ถามและตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่กระทำ
 • ถามและตอบคำถามเกี่ยวกับ เสื้อผ้า และ ชุดที่สวมใส่
 • ถาม และ ตอบ คำถามเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ
 • ถามและตอบคำถามเกี่ยวกับการนำของเก่า และ กลับมาใช้ใหม่
 • ถามและตอบคำถามเกี่ยวกับสัตว์ต่าง ๆ 

Writing

 • สามารถเขียนบทกลอน การใช้รูปแบบประโยค และ คำต่าง ๆ
 • สามารถเขียนหัวข้อเรื่อง ประโยค เรื่องสั้น และเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบเรื่อง
 • สามารถเขียนลักษณะของการเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับได้
 • สามารถเขียนลักษณะของบุคคลได้

Family and Friends 6

Family and Friends 6
เหมาะสำหรับน้อง ๆ วัยประถมศึกษาปีที่ 6
อายุระหว่าง 11-12 ปี
 
น้องๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับงานศิลปะ และ การทำโครงการศิลปะ กีฬาที่ต้องผจญภัย เทศกาล การคมนาคมขนส่งในอนาคต สิ่งประดิษฐ์ที่มีชื่อเสียง ธรรมชาติ ทิศ รอบโลก และ อวกาศ น้อง ๆ จะได้พัฒนา ทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน รวมทั้งคำศัพท์ ไวยากรณ์ และ การสนทนา ที่เหมาะสมกับวัย
 
สิ่งที่ผู้เรียนได้รับ: 
 
Reading
 • สามารถอ่านหนังสือนิทานได้เป็นเรื่อง ๆ และ เข้าใจเนื้อหาที่อ่านได้
 • อ่านเรื่องราวของการเดินทาง การผจญภัยต่าง ๆ
 • อ่านเรื่องต่าง ๆ ตามเว็บไซต์ได้
 • สามารถอ่านสารานุกรมได้
 • สามารถอ่านบทสัมภาษณ์ของบุคคลได้
Listening
 • สามารถฟังรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของภาพวาดและการระบายสีต่างๆ
 • การฟังการบรรยายเรื่องกีฬาต่างๆ ได้
 • การฟังรายละเอียดของการสัมภาษณ์ได้
 • การฟังในการออกความคิดเห็นเรื่องต่างๆ ได้
 • สามารถฟังรายละเอียดที่เป็นเรื่องๆ ได้
Speaking 
 • โต้ตอบคำถามได้เกี่ยวกับเรื่งอไม่ซับซ้อนมาก
 • สามารถสนทนาเกี่ยวกับเรื่องกีฬาได้
 • สามารถอธิบายความแตกต่างของรูปแบบการขนส่งได้
 • สามารถสนทนาในเรื่องของอาหาร และ เทศกาลของอาหารต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่มาก
Writing
 • สามารถเขียนเรื่องที่ตนเองสนใจได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเขียนแนวคิดที่เป็นของตัวเองได้
 • สามารถเขียนจดหมายเกี่ยวกับการประชุมได้
 • สามารถเขียนจดหมายถึงเพื่อนได้
 • สามารถเขียนประวัติของตนเองได้