General English หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับทุกทักษะ

รับน้องๆตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป มี 7 ระดับ
 
 1. Beginner
 2. Elementary
 3. Pre-Intermediate
 4. Intermediate
 5. Intermediate Plus
 6. Intermediate  Upper
 7. Intermediate  Advance
 
หลักสูตรนี้ ถือเป็นหลักสูตรที่มีผู้เรียนมากที่สุด เพราะเป็นหลักสูตรที่สอนเน้นในทุก ๆ ทักษะ (การฟัง  การพูด การอ่าน และการเขียน) รวมถึงหลักการใช้ไวยากรณ์ โดยเริ่มตั้งแต่การปูพื้นฐานไปจนถึงระดับ สูง เพื่อให้ผู้เรียน สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียน ได้ สื่อสารได้ทั้งในชีวิตประจำวัน และการทำงาน  และเป็นพื้นฐานที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษในระดับที่สุงขึ้นไป  พร้อมทั้งเป็นคอร์สที่ผู้เรียนสามารถเตรียมความพร้อมในการเรียนคอร์ส  TOEIC, TOEFL and IELTS  ในอนาคตได้ 
 
 

ขั้นตอนในการเรียน

london center

1. การทดสอบวัดระดับ

นักเรียนจะต้องผ่านการทดสอบทุกคน เพื่อวัดระดับตามความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าคลาสเรียนให้ตรงกับระดับที่เป็นอยู่จริง (แบบทดสอบเป็นของอ๊อกฟอร์ดโดยตรง แบ่งออกเป็น 2 ส่วน
 
 • การใช้หลักไวยกรณ์ 100 ข้อ
 • การฟัง 100 ข้อ
หากนักเรียนได้คะแนนไม่ถึงครึ่ง ก็จะถูกจัดให้อยู่ในคลาสเริ่มต้นเพื่อปรับพื้นฐาน

2. การเรียนการสอนในห้องเรียน

การเรียน การสอนในห้องเรียน จะมีทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน แกรมม่า และกิจกรรมเสริม เช่นการแข่งขันการอ่าน การฟัง การพูด การเขียน และการพานักเรียนไปฝึกสนทนากับชาวต่างชาติข้างนอก
 
การเรียนการสอนสำหรับคอร์ส General English   ใช้เวลาเรียน 3 ชม/สัปดาห์  และการทดสอบจะเป็นดังนี้
 
 • ทดสอบทุก ๆ ยูนิต (Unit Test) จะมีการทดสอบเพื่อประเมินความเข้าใจ ผลที่ได้จากการทดสอบจะนำไปประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนในครั้ง ต่อๆ ไป การทดสอบทุก ๆ 3 ยูนิต เพื่อทบทวนที่เรียนมาทั้งหมด
 • ทดสอบการสนทนาตัวต่อตัวกับครู เรื่องการฟัง การพูด การอ่าน และคำศัพท์ ผลจากการทดสอบทั้งหมดจะนำมาประเมินนักเรียน เป็นรายบุคคล (หากนักเรียนคนไหนที่มีผลการเรียนที่โดดเด่นกว่าเพื่อนๆในห้องเรียน ทางครูผุ้ประเมินจะให้นักเรียนเลื่อนชั้นไปอยุ่ในระดับที่สูงขึ้น โดยที่ไม่จำเป็นต้องเรียนให้จบในระดับนั้นๆ)

 

3. การทดสอบเพื่อเลื่อนระดับชั้น

การเลื่อนระดับชั้น เป็นการทดสอบความเข้าใจของนักเรียนที่เรียนมาทั้งหมดในระดับนั้น ๆ จะทดสอบทุก ๆ ทักษะตั้งแต่การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และแกรมม่า เพื่อเตรียมความพร้อมในการขึ้นไปเรียนในระดับที่สูงขึ้น

4. การประเมินผลจากการทดสอบ

การทดสอบจะมี 2 ส่วน 
 
 1. ทดสอบความรู้ความเข้าใจทั้งหมด ลงในกระดาษคำตอบ  และ
 2. ทดสอบส่วนที่ เป็นการทดสอบการสนทนาตัวต่อตัวกับครูผู้สอน เพื่อประเมินนักเรียนเรื่องการฟัง การพูด และการโต้ตอบ รวมถึงสำเนียง และคำศัพท์ต่างๆ ที่ได้เรียนมา
การทดสอบจะมีคะแนนทั้งหมด 100 คะแนน ผู้ที่ได้เลื่อนชั้นจะต้องทำคะแนนได้ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
 
ผู้ที่ได้คะแนนต่ำกว่า 60 คะแนน ถือว่าไม่ผ่าน  ผู้ที่ไม่ผ่านจะต้องไปเรียนกับห้องอื่น ๆ ในระดับเดิมที่เรียนอยุ่ แต่เป็นห้องที่เรียนในบทเรียนท้าย ๆ เล่ม ที่ใกล้จะจบ เพื่อให้นักเรียนที่สอบไม่ผ่านได้มีโอกาสทบทวนการเรียนอีกครั้งก่อนที่จะมีการสอบเลื่อนระดับ (นักเรียนที่สอบไม่ผ่านจะต้องได้รับการทบทวนนอกเวลาเรียนโดยครูผู้สอนที่เป็นเจ้าของภาษา หรืออาจะป็นครูคนไทยที่จบเอกอังกฤษ โดยทางโรงเรียนไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนของเราได้มีความรู้ความเข้าใจในทุก ๆ ทักษะก่อนที่จะเลื่อนชั้นไปอยุ่ในระดับที่สูงขึ้น)
 

5. การรายงานผลการทดสอบของนักเรียนต่อผู้ปกครอง

การรายงานผลจะมีทั้งการรายงานจากการทดสอบในห้องเรียนทุก ๆ ยูนิต และทุก ๆ 3 ยูนิต และการทดสอบนอกห้องเรียนตัวต่อตัวทั้ง การฟัง การพูด การโต้ตอบ และคำศัพท์ นำผลที่ได้ทั้งหมดมารายงานผลให้ผู้ปกครองได้ทราบ พร้อมวีดีโอจากการบันทึกบทสนทนาตัวต่อตัว หากผุ้ปกครองมีข้อเสนอ หรือความคิดเห็นสามารถที่จะเสนอให้ทางโรงเรียนได้นำไปปรับปรุงหรือพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทางโรงเรียนมีความยินดีที่จะพัฒนาเพื่อนักเรียนของเรา และบุตรหลานของท่านต่อไป.  
 
ส่วนการรายงานผลสำหรับการเลื่อนระดับชั้นจะนำผลการเรียนและผลการทดสอบทั้งหมดมาทำการรายงานให้ผปค รับทราบ พร้อมวิธีที่จะสอนเสริมให้กับนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน เพื่อให้ผู้ปกครองทราบแนวทางในการที่จะทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนาและมีความรู้ความเข้าใจให้ทันกับนักเรียนคนอื่นๆ
 
 

Beginner

Beginner (ระดับเบื้องต้น) 
 
หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่เริ่มต้นการเรียนภาษาอังกฤษ
 
นักเรียนจะได้เรียนรู้ที่จะมีปฏิสัมพันธ์ในวิธีง่าย ๆ สามารถถามและตอบคำถามง่าย ๆ ได้ โดยที่คำถามใช้ประโยครูปแบบ Present Simple ทั่วๆ ไป เช่น
 
1.เนื้อหาที่เกี่ยวกับสำนวนที่คุ้นเคยในชีวิตประจำวันทั่ว ๆ ไปได้
 
2. เนื้อหาที่เกี่ยวกับการแนะนำตัวเองและคนอื่น ๆ และสามารถถามและตอบคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดส่วนตัวได้ เช่น ถามเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ เช่น พักอยู่แถวไหน หรือรายละเอียดเกี่ยวกับส่วนตัว เช่น คุณชอบอะไร และ ไม่ชอบอะไร
 
3. เนื้อหาในการโต้ตอบในวิธีที่ง่ายและไม่ซับซ้อน
 

Elementary

Elementary
Elementary  (ระดับเริ่มเรียน)   
 
Elementary เป็นคอร์สสำหรับคนที่เริ่มสื่อสารได้แล้ว แต่ต้องการเรียนรู้เรื่องแกรมม่าร์และโครงสร้างภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น 

Pre-Intermediate

Pre Intermediate
Pre-Intermediate เป็นการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษแบบซับซ้อนยิ่งขึ้น เพื่อใช้ในการทำงานทั่วไป

 

Intermediate

Intermediate เป็นการเรียนการสอนเพื่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้ชัดเจนขึ้น ใช้แกรมม่าร์ให้ถูกต้องและมีคำศัพท์มากขึ้น เน้นการเขียนเป็นหลัก

Intermediate Plus

Intermediate Plus เป็นการเรียนการสอนเพื่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้ชัดเจนขึ้น ใช้แกรมม่าร์ให้ถูกต้องและมีคำศัพท์มากขึ้น เน้นการเขียนเป็นหลัก

 

Upper Intermediate

Upper Intermediate เป็นการเรียนการสอนที่เน้นทั้งการฟังพูดอ่านเขียนให้ถูกต้อง เพื่อการทำงาน และหรือ การเตรียมตัวสมัครสอบเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัย

 

Advanced

Advanced

Advanced  การเรียนภาษาอังกฤษในระดับ Advance ถือเป็นระดับสูงสุดของหลักสูตรนี้ เนื้อหาในระดับนี้จะซับซ้อนมากขึ้น มีความยากมากขึ้น ไวยากรณ์จะสลับซับซ้อนทั้งรูปแบบและประโยค และจะมีคำศัพท์ขั้นสูงที่มีความยากขึ้น เช่นคำศัพท์ที่เป็นวิชาการ ศัพท์เทคนิค สำนวนต่าง ๆ ผู้เรียนที่เรียนในระดับนี้จะต้องสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว ต้องเขียนเป็นเรื่องราวได้และถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และอ่านบทความยาว ๆ แล้วจับประเด็นได้ สรุปและอธิบายได้อย่างถูกต้อง

คู่มือครูที่ใช้ประกอบการเรียน

New english file teacher
คู่มือที่ใช้สำหรับประกอบการเรียนการสอนของครูเป็นไกด์ไลน์สำหรับการสอน เท่านั้น แต่การสอนจริงๆ จะต้องประกอบด้วย  การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
 
ซึ่งครูจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ และกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจมากขึ้น

คู่มือที่ใช้ในการทดสอบ

การเรียนตั้งแต่ระดับ 1- 7 แต่ละระดับเมื่อเรียนจบจะมีการทดสอบ  เพื่อทบทวนความเข้าใจของนักเรียน และเพื่อประเมินผลการเรียน 
 
การสอบจะแบ่งออกเป็นดังนี้:
 
1. ทดสอบทุก ๆ ยูนิต  เพือดูว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากน้อยแค่ไหน เพื่อนำผลที่ได้ไปประเมิน และวางแผนการเรียนการสอนต่อไป
 
2. ทดสอบ ทุก ๆ 3 ยูนิต เป็นการทดสอบทั้งหมดตั้งแต่ยูนิตแรกถึงยูนิตที่ 3 เพื่อทบทวนทักษะต่าง ๆ ที่เรียนมาทั้งหมด เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีก่อนที่จะขึ้นบทเรียนต่อไป และจะทำการทดสอบแบบนี้ตลอดไปจนจบระดับ และมีการทดสอบบทเรียนสุดท้าย เพื่อเลื่อนระดับชั้น ซึ่งจะสอบทุก ๆ ทักษะเพื่อประเมินผู้เรียนก่อนที่จะเลื่อนไปเรียนในระดับที่สูงขี้น
 

CDใช้สำหรับประกอบการฟัง

New-english-file-CD

CD ประกอบการฟัง เป็นอุปกรณ์การเรียนเสริม ที่ครูผู้สอนใช้ประกอบการเรียนการสอนในห้องเรียน  นอกจากนี้แล้วคู่มือนักเรียนจะต้องมี CDทุกเล่มเพื่อให้นักเรียนนำกลับไปทบทวนที่บ้าน

ภาพจากกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนคลาส General English (ทุกทักษะ)

london englisg
london englisg
london englisg
london englisg
london englisg
london englisg
london englisg
london englisg
london englisg
london englisg
london englisg

วีดีโอตัวอย่างนักเรียนคนเก่งของเราในคลาสค่ะ