หลักสูตรหลักไวยากรณ์ (Grammar)

หลักสุตรหลักไวยากรณ์ (Grammar) ลอนดอน เซ็นเตอร์ เปิดสอนหลักสุตร หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  เพื่อเตรียมปูพื้นฐานให้กับนักเรียนทั้งระดับประถม  มัธยม และระดับมหาวิทยาลัย รวมถึงผู้ที่ต้องการเรียนในหลักสูตร TOEIC , TOEFL , IELTS   โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐาน  (Basic) ไปจนถึงระดับสูง  (Advance)  
 
          ลอนดอน เซ็นเตอร์ ได้จัดเตรียมครูผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถทั้งปริญญาตรี และปริญญาโทจากคณะอักษรศาสตร์ และศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษโดยตรง จากสถาบันชั้นนำ โดยครูทั้งหมดจะต้องผ่านการทดสอบแกรมม่าของ Oxford จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 85 เปอร์เซ็นต์ (เป็นข้อสอบมาตรฐานที่ใช้วัดระดับกับผู้เรียนทั่วโลกที่ทุกคนยอมรับ) เพื่อการันตีได้ว่า  ครูผู้สอนแกรมม่าของเราได้มีความรู้ความสามารถที่จะสอนหลักไวยากรณ์ในเชิงลึกได้ ประกอบด้วยประสบการณ์ บวกกับเทคนิค และความสามารถเฉพาะตัว ที่จะช่วยทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย และสนุกกับการเรียน พร้อมที่จะนำไปต่อยอดกับการเรียนที่โรงเรียน เพื่อเพิ่มเกรด และสอบเข้าเรียนต่อในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย ชั้นนำต่อไป
 
          การที่นักเรียนมีพื้นฐานด้านไวยากรณ์ที่ดี ทำให้นักเรียนต่อยอดได้อย่างรวดเร็ว และเรียนกับครูเจ้าของภาษาได้อย่างเข้าใจมากขึ้น
 
          ลอนดอน เซ็นเตอร์ ไม่เฉพาะเป็นศุนย์รวมของครูไทยที่เก่งหลักไวยากรณ์ แล้ว เรายังมีครูชาวอังกฤษที่มีความรู้ระดับปริญญาโท ที่เป็นศูนย์กลางในการตรวจสอบการใช้แกรมม่าที่ถูกต้องในแบบฉบับของอังกฤษให้กับนักเรียนทุกๆ คน  ขอให้ทุกคนมั่นใจว่ามาเรียนกับลอนดอน แล้วคุณจะได้รับหลักไวยากรณ์ที่ถูกต้องกลับไป และสามารถนำไปใช้ได้อย่างแม่นยำ. 
 
           แกรมม่า ถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนภาษาอังกฤษ เพราะเป็นรากฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การต่อยอดทั้งในการเรื่องของการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษา ดังนั้นความรู้ทางด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้เรียนที่จะต้องมีความเข้าใจในหลักการ กฎเกณฑ์ และข้อยกเว้นของภาษาอังกฤษอย่างครบถ้วนถูกต้อง เพื่อจะได้ตีความ และเข้าใจความหมายของประโยคภาษาอังกฤษต่าง ๆ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การทำงาน การใช้ชีวิตประจำวัน การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษต่าง ๆ ก็จำเป็นที่จะต้องใช้หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษด้วยกันทั้งสิ้น  ผู้ที่มีพื้นฐานทางด้านหลักไวยากรณ์ที่ดี สามารถต่อยอดในการเรียนภาษาอังกฤษระดับที่สูงขึ้นได้อย่างประสิทธิภาพ 
 
 

ทีมครูสอนหลักไวยากรณ์ผู้ที่ผ่านการทดสอบคะแนนสูงสุด!! (Grammar Oxford)

grammar teacher london centre
grammar teacher london centre
grammar teacher london centre
grammar teacher london centre
grammar teacher london centre
grammar teacher london centre
grammar teacher london centre
grammar teacher london centre
 
สำหรับประถมศึกษา มี 6 ระดับ 
 
  • Grammar 1
  • Grammar 2
  • Grammar 3
  • Grammar 4
  • Grammar 5
  • Grammar 6

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊ก

สำหรับ มัธยม นักศึกษาและบุคคลทั่วไป 
มี 4 ระดับ 
 
  • Grammar  Beginner
  • Grammar  Elementary
  • Grammar  Pre-Intermediate
  • Grammar  Intermediate

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊ก

grammar london centre

ภาพการเรียนการสอนนักเรียนคลาสหลักไวยากรณ์

student london centre
student london centre
student london centre
student london centre
student london centre
student london centre
student london centre
student london centre
student london centre
student london centre