หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Conversation)

สำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป มี 4 ระดับ
 
Speak Now 1 
Speak Now 2
Speak Now 3
Speak Now 4
 
     หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เน้นให้ผู้เรียนสื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติให้มากที่สุด ผู้เรียนที่สื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติคือสามารถโต้ตอบได้ทันที ไม่ต้องแปลจากอังกฤษเป็นไทย และแปลไทยไปเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งจะทำให้การสื่อสารที่ติดขัด และจะไม่เป็นธรรมชาติ
 
     การที่ผู้เรียนจะสื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาตินั้น ผู้เรียนจะต้องผ่านการฝึกฝนทักษะการฟังบ่อยๆ และพูดบ่อยๆ และโต้ตอบอยู่เป็นประจำ จะทำให้ผู้เรียนมีความคล่องในการสนทนา 
 
    ลอนดอน เซ็นเตอร์ เปิดสอนหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกระดับได้มีโอกาสในการฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ และฝึกฝนการสนทนาในชีวิตประจำวัน จนนำไปสู่การสนทนาเชิงธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การเรียนการสอน เน้นที่ตัวผู้เรียนเป็นหลัก ให้ผู้เรียนได้ฝึกการสนทนากันเองระหว่างผุ้เรียนด้วยกัน และระหว่างผู้เรียนกับครูผู้สอน รวมถึงการฝึกให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาที่สุภาพ และถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ในแบบฉบับของอังกฤษการเรียนการสอน จะแยกผู้เรียนออกเป็นระดับ เพื่อให้ผู้เรียนที่มีระดับเดียวกันได้เรียนด้วยกัน เพื่อช่วยให้ทักษะต่างๆพัฒนาไปพร้อมๆกัน และผู้เรียนไม่รู้สึกกดดัน และมีความสุขกับการได้มาเรียน ซึ่งสิ่งนี้จะทำให้ผู้เรียนพัฒนาและต่อยอดไปได้อย่างรวดเร็ว 
 

ระดับที่ 1 (Speak Now 1) วีดีโอ ประกอบการเรียนการสอนคลาส สนทนา

หนังสือคู่มือสำหรับผู้เรียน

speak now1 คู่มือ

ผู้เรียนจะต้องมีหนังสือประกอบการเรียน และแบบฝึกหัดอย่างละ 1 เล่ม

Grammar

การเรียนทุก ๆ ระดับจะมีเรื่องของไวยากรณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจโครงสร้างของเนื้อหามากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้ผู้เรียนได้นำไปใช้ในระดับที่สูงขึ้นไป

ซีดี ประกอบการเรียนการสอน

speak-now-3-student-roo-cd

ซีดี จะเป็นสื่อการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ฝึกฟัง อ่าน และพูด ควบคู่กับการเรียนกับครูผู้สอน และหนังสือคูมือสำหรับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกหัดทั้งในห้องเรียน และนำไปฝึกต่อที่บ้าน

ตัวอย่างการสอน

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนคลาส สนทนา (Conversation)

london centre
london centre
london centre
london centre
london centre
london centre
london centre
london centre
london centre
london centre
london centre
london centre
london centre

วีดีโอตัวอย่างนักเรียนคนเก่งของเราในคลาสค่ะ

สมัครเรียน คลิ้กที่นี่

ระดับที่1

speak now1
ระดับที่ 1 เรียนเรื่องเกี่ยวกับความสนใจรอบๆตัว จะเกี่ยวข้องกับไวยากรณ์เรื่องอดีต และอนาคต
  • New Friends
  • Interests
  • People
  • Daily life
  • My home town
  • Shopping
  • Food

ระดับที่ 2

 
ระดับที่ 2 เนื้อหาการเรียนจะเพิ่มขึ้น จะเกี่ยวข้องกับคนมากขึ้นคำศัพท์จะเพิ่มขึ้น
  • Friends and Family
  • Restaurants
  • Health
  • Jobs
  • Free time
  • Travel
  • Style and Fashion
  • Opinion

ระดับที่ 3

 
ระดับที่ 3 จะเรียนรู้เนื้อเรื่องที่กว้างขึ้น จะเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ที่เป็นธุรกิจมากขึ้น
  • People
  • Vacation
  • Errands
  • Stories
  • Friends
  • Business
  • Culture
  • Future

ระดับที่ 4

speak now4
 
ระดับที่ 4 จะเรียนรู้เนื้อเรื่องที่เกี่ยวข้องระหว่างประเทศมากขึ้น คำศัพท์จะยากขึ้น
  • People
  • Socializing
  • Lifestyles
  • Careers
  • Feelings
  • Pop Culture
  • Travel
  • In the News