ENGLISH-FOR-CAREER-1

ENGLISH FOR CAREER ภาษาอังกฤษสำหรับอาชีพ

 หลักสูตร สำหรับอาชีพเฉพาะผู้เรียนเลือกที่จะเรียนภาษาอังกฤษในอาชีพของตนเพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน การเขียน การรายงาน การสื่อสาร การประชุม การเขียนอีเมล์ ฯลฯ การเลือกเรียนเฉพาะอาชีพมีให้เลือกตามที่ผู้เรียนต้องการ เช่น
  • English for Medical
  • English for Law
  • English for Science And Technology
  • English for Engineer 
  • English for Financial
  • English for Accounting
  • English for Tourist 
  • etc.

ขั้นตอนในการเรียน

1. ทดสอบวัดระดับ

ENGLISH-FOR-CAREER-5

การเรียน การสอนในคลาสภาษาอังกฤษสำหรับอาชีพ สามารถเรียนได้ทั้งเป็นกลุ่ม ในกรณีอาชีพเดียวกัน หรือผุ้เรียนสามารถเลือกเรียนเดี่ยวก็ได้ การเรียนเดียวไม่ต้องทดสอบวัดระดับ เพราะเป็นการติวเข้มให้กับผุ้เรียนในเนื้อหาอาชีพของผุ้เรียนโดยเฉพาะ

2. การทดสอบในห้องเรียนกับครูผู้สอน

 
การเรียน การสอน ในห้องเรียน จะมีทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน แกรมม่า โดยเน้นเนื้อหาการเรียนสำหรับอาชีพของผุ้เรียนโดยตรง
 
การเรียนการสอน สำหรับคอร์สธุรกิจนี้   ใช้เวลาเรียนประมาณ 4 ชม / สัปดาห์ หรือมากกว่านี้ ขึ้นอยู่กับผุ้เรียน
 
การทดสอบทุก ๆ ยูนิต (Unit Test) จะมีการทดสอบเพื่อประเมินความเข้าใจ ผลที่ได้จากการทดสอบจะนำไปประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนในครั้ง ต่อ ๆ ไป การทดสอบทุก ๆ 3 ยูนิต เพื่อทบทวนที่เรียนมาทั้งหมด
ENGLISH-FOR-CAREER-8

3. การทดสอบเพื่อเลื่อนชั้นเรียน

ENGLISH-FOR-CAREER-6

 

การเลื่อนระดับชั้น เป็นการทดสอบความเข้าใจของนักเรียนที่เรียนมาทั้งหมดในระดับนั้น ๆ จะทดสอบทุก ๆ ทักษะตั้งแต่การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และแกรมม่า เพื่อเตรียมความพร้อมในการขึ้นไปเรียนในระดับที่สูงขึ้น

4. การประเมินผลจากการทดสอบ

ENGLISH-FOR-CAREER-4

 

ก่อนที่จะเลื่อนชั้นไปอยุ่ในระดับที่สูงขึ้น

5. การรายงานผลการทดสอบต่อผู้เรียน

 
ปกติการเรียนการสอนในคอร์สภาษาอังกฤษสำหรับอาชีพต่าง ๆ นั้น ผู้เรียนส่วนใหญ่จะเรียนตัวต่อตัวกับครูผุ้สอนโดยตรง เพราะจะตอบโจทย์มากที่สุด ใด้เรียนในเนื้อหาอาชีพของตัวเองมากที่สุด.
 
ENGLISH-FOR-CAREER-9

คู่มือประกอบการเรียน การสอน

ENGLISH FOR CAREER

หนังสือคู่มือประกอบการเรียนการสอน ใช้สำหรับประกอบการเรียน การสอนในคลาสเรียน เพื่อให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การใช้ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ ทั้งการพูด การเขียน การโต้ตอบจดหมาย และ การ present งานต่าง ๆ

แบบทดสอบ

การเรียน ตั้งแต่ระดับ 1- 5  แต่ละระดับเมื่อเรียนจบจะมีการทดสอบ  เพื่อทบทวนความเข้าใจของนักเรียน และเพื่อประเมินผลการเรียน 
 
การสอบจะแบ่งออกเป็นดังนี้:
 
1. ทดสอบทุก ๆ ยูนิต  เพือดูว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากน้อยแค่ไหน เพื่อนำผลที่ได้ไปประเมิน และวางแผนการเรียนการสอนต่อไป
 
2. ทดสอบ ทุก ๆ 3 ยูนิต เป็นการทดสอบทั้งหมดตั้งแต่ยูนิตแรกถึงยูนิตที่ 3 เพื่อทบทวนทักษะต่าง ๆ ที่เรียนมาทั้งหมด เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีก่อนที่จะขึ้นบทเรียนต่อไป และจะทำการทดสอบแบบนี้ตลอดไปจนจบระดับ และมีการทดสอบบทเรียนสุดท้าย เพื่อเลื่อนระดับชั้น ซึ่งจะสอบทุก ๆ ทักษะเพื่อประเมินผู้เรียนก่อนที่จะเลื่อนไปเรียนในระดับที่สูงขี้น
ENGLISH-FOR-CAREER-document

กิจกรรมการเรียนการสอนคลาสนักเรียน English for Career

ENGLISH-FOR-CAREER-7
ENGLISH-FOR-CAREER-8
ENGLISH-FOR-CAREER-1
ENGLISH-FOR-CAREER-4
ENGLISH-FOR-CAREER-9
ENGLISH-FOR-CAREER-6
ENGLISH-FOR-CAREER-3

อาชีพแพทย์ (Doctor)

ENGLISH FOR CAREER Doctor
 
หลักสูตรสำหรับอาชีพหมอ 
 
มี 2 ระดับ
เรียนเรื่อง การสื่อสารระหว่างแพทย์กับบุคลากรในหน่วยงาน คนไข้และญาติ รวมถึงการดูแลผู้ป่วย การเขียนบันทึกโรค และอาการของผู้ป่วย และการรายงานผลการรักษา เช่น 
 
 • Presenting complaints 
 • Working in  general practice
 • Instructions and procedures
 • Explaining and reassuring 
 • Dealing with medication
ทั้งหมดนี้เป็นเนื้อหาที่ยกตัวอย่างมาคร่าวๆ
 

อาชีพวิศวกร (Engineer)

ENGLISH FOR CAREER Engineer
 
หลักสูตรสำหรับอาชีพวิศวกร 
 
มี 2 ระดับ
เน้นการสื่อสารกับบุคลากรและผู้ที่กี่ยวข้อง การบรรยายงานอย่างเป็นขั้นตอน การเขียนรายงาน การตรวจสอบงาน 
 
 • Engineering
 • Design and modelling 
 • Measurement
 • Strength and stiffness 
 • Movement 
 • Electricity 
 • Electronics 
 • Computing and logic 
 • Materials 
 • Air and water 
 • Heat 
 • Light and Sound 
 • Manufacturing 
 • Codes and standards 
 • Helping to save the planet.

อาชีพนักการเงิน(Financial)

ENGLISH FOR CAREER Financial
 
หลักสูตรสำหรับนักการเงิน 
 
มี 2 ระดับ
เน้นการสื่อสารทางด้านธุรกิจการเงิน การธนาคาร การบัญชี ภาษี และการประกันภัย จะมีเนื้อหาโดยย่อดังนี้ 
 
 • Choosing Jobs 
 • Personal finance 
 • Company financial services 
 • Economic indicators 
 • Economic cycles 
 • Economic sectors 
 • Banking 
 • Stock Markets 
 • Company internal finance 
 • Company reporting 
 • Accountancy and auditing 
 • Insurance and risk.

อาชีพเกี่ยวกับ (Technology)

ENGLISH FOR CAREER TEACNOLOGY
หลักสูตรสำหรับอาชีพที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี่ฯ 
 
มี 2 ระดับ 
จะเรียนเรื่องการสนทนาสื่อสารกับบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง การบรรยายงานอย่างเป็นขั้นตอน การเขียนรายงาน การทำงาน และการเขียนรายงานการตรวจสอบงาน ตัวอย่าง
 
 • Ways in to technology 
 • Food and agriculture 
 • Bridges and tunnels 
 • Plastics 
 • Alternative energy 
 • Aeronautics 
 • Future houses 
 • Mass Transportation 
 • Petroleum engineering 
 • Environmental engineering 
 • Robotics 
 • Household technology 
 • Defense technology  
 • Electronics 
 • Career development.

อาชีพนักกฎหมาย (Law)

ENGLISH FOR CAREER Law
 
หลักสูตรสำหรับอาชีพนักกฎหมาย
 
เรียนเรื่อง
 
 • Law and Order
 • Landmarks in Law
 • Crimes and Civil Wrongs
 • Computers in Law
 • Theft 1: The Theft Act
 • Theft 2: Appropriation
 • Contract law 1: Consideration
 • Contract law 2: Misrepresentation
 • Employment Law
 • Homicide
 • International Law
 • Human Right Law

อาชีพเกี่ยวกับ Oil and Gas

ENGLISH FOR CAREER Oil and Gas
หลักสูตรสำหรับผุ้ที่ทำงานเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ น้ำมันและแก๊ส
 
มี 2 ระดับ
เรียนเรื่องเกี่ยวกับการสนทนาสื่อสารบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเขียน  Email การเขียนรายงานต่าง ๆ 
 
ตัวอย่างหัวข้อที่เรียน
 
 • An International Industry 
 • Upstream 
 • Downstream 
 • Safety first 
 • Finding oil and gas 
 • Drilling 
 • Pipes and pipelines 
 • Working offshore 
 • Natural Gas 
 • Oil and the environment 
 • Workshop operation 
 • Repairs and maintenance 
 • The Refinery 
 • Emergencies 
 • Petrochemicals